Home
Info
Z naší nabídky
Kontakt
Legislativa
Pro spotřebitele
Čimelice

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Novelizace občanského zákoníku zákonem č.136/2002 Sb., úprava shody s kupní smlouvou a prodloužení záruční doby.

1) Záruční doba pro uplatnění reklamace je na základě platných právních předpisů a norem stanovena na 24 měsíců ( § 620 odst.1 ), záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží spotřebiteli.

2) Maximální lhůta určená k vyřízení reklamace je 30 dnů od uplatnění reklamace.

3) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ( 619 odst.2 ). Za technologickou vadu nelze také považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání a ošetřování obuvi či mechanického poškození ze strany kupujícího.

4) Kupující má právo na posouzení reklamace od prodávajícího a na písemné vyjádření , v případě opravy na potvrzení o provedené záruční opravě. Je-li kupující nespokojen s rozhodnutím, může svá práva uplatnit soudní cestou.

5) Zboží k reklamaci se odevzdává čisté. Prodávající je oprávněn znečištěné, plesnivé, vlhké, silně zapáchající či běžným hygienickým zvyklostem odporující zboží odmítnout. ( zákon č. 258/2000 O ochraně veřejného zdraví. )

6) Do reklamačního řízení bude přijato zboží kompletní spolu s dokladem o prodeji , záručním listem a informačním letákem, který je součástí záručního listu.

7) Reklamaci může podat kupující pouze na prodejně - na reklamace zaslané spotřebitelem dodavateli uvedeném na obale zboží nebude brán zřetel - neexistuje zde žádný obchodní vztah.

8) Na reklamace, které nebudou uplatněny včas, tj. ihned po zjištění závad bez zbytečného odkladu nebude brán zřetel ( zákon č.513/1991 Sb., § 428 odst. 1a resp. 1b a § 441 odst. 1).

9) Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

10) V případě, kdy vada na výrobku se ukáže jako neoprávněná, se doba, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení přičítá k řádné reklamační lhůtě.

11) V případě, že zboží není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. ( § 616 odst. 3).

12) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak. ( § 616 odst.4 ).

13) Doba, po kterou je zboží v záruční opravě se do záruční doby nepočítá a o tyto dny se záruka prodlužuje.

14) Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

15) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo její součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. ( § 622 odst.1 ).

16) Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě řádně opravit, příp. jejichž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita a funkce zboží a dále vady odstranitelné, opakující se po opravě nebo větší počet vad stejného charakteru ( 3 a více ) bránící řádnému užívání.

17) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit ( § 622 odst. 2 ).

18) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. ( 622 odst.3 ).

19) O poskytování slev kupujícímu rozhodne majitel firmy po dohodě s kupujícím. Zde se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení.

20). Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.